CO NAJDETE V NAŠEM OBCHODĚ?

Vyrábíme a renovujeme nábytek a doplňky do interiéru. Vše s důrazem na ruční práci. Všechny naše nabízené produkty jsou zhotoveny v jediném nebo několika málo limitovaných kusech. Hledáte neobvyklý kousek s jedinečným příběhem? S pečlivostí, láskou k řemeslu a k přírodě dostává starý nábytek druhou šanci. 


KDO ZA PROJEKTEM STOJÍ?

Za Dvadílnou stojí jen dva lidé - Ondřej a Martina. Vše co zde vidíte nám prošlo pod rukama od začátku do konce. Více o nás se dočtete zde.


PRACUJETE I S NÁBYTKEM OD ZÁKAZNÍKŮ NEBO NA PŘÁNÍ?

Bohužel ne. Není v našich silách přijímat práci na zakázku ani renovovat váš vlastní nábytek, který máte doma. Rozhodli jsme se pro volnou tvorbu pouze pro tento eshop dvadilna.cz. Můžete si tak u nás pořídit starý nábytek po renovaci ihned, bez čekání a ani nemusíte mít svůj vlastní. Děkujeme za pochopení. 


PLATBA

Platba za objednávku z eshopu probíhá předem klasickým bankovním převodem na účet. Všechny potřebné údaje k platbě vám dorazí v potvrzovacím emailu. Na platbu za objednávku čekáme do 7 dní. 


DOPRAVA

Jednotná cena dopravy je 150 Kč. V této ceně je započítané i balné. Balíme pečlivě a používáme recyklované obaly a krabice, lepíme papírovou lepenkou. Balíky zasíláme kurýrem DPD nebo GLS. Pro zaplacenou objednávku se také můžete zastavit u nás v dílně v Lounech (po předchozí domluvě). V tom případě máte dopravu zdarma a tuto možnost dopravy zadejte už při vytváření objednávky.

Doprava do SR a jiných států je možná pouze po předchozí domluvě na emailu martina@dvadilna.cz. Cena dopravy se pak odvíjí od váhy a místa doručení.


DOBA DODÁNÍ

U zboží, které je nabízené jako skladem je doba dodání od 2 - 4 dni od obdržení platby. Pokud na doručení spěcháte, prosím, napište nám to do objednávky nebo emailem a my se budeme snažit odeslat co nejdříve. U zboží s povrchovou úpravou na přání nebo s úpravami je doba dodání dle vzájemné předchozí domluvy.


KONTAKTNÍ ÚDAJE ESHOPU DVADILNA.CZ

BcA. Martina Doležalová
IČ: 05292085
martina@dvadilna.cz
Slovenského národního povstání 2008, Louny, 44001


Obchodní podmínky eshopu dvadilna.cz

Shrnutí obchodních podmínek

Obecně

1.1. Internetový obchod na adrese https://www.dvadilna.cz provozuje

........................................................

Provozovatel: BcA. Martina Doležalová

Název e-shopu: www.dvadilna.cz

Telefon: +420 775 485 805

Email: martina@dvadilna.cz

Sídlo/Bydliště: Slovenského národního povstání 2008, Louny, 44001

IČ: 05292085

Kontaktní adresa: Slovenského národního povstání 2008, Louny, 44001

Nejsme plátci DPH.

...........................................................................................................................................

(dále jen "prodávající")

1.2. Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k

uzavření smlouvy. Přijetí objednávky vám přijde potvrzení e-mailem.

1.3. Platbu proveďte do 7 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném

způsobu platby.

1.4. Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14

dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění

obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do

okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně

případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14

dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než

nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

1.5. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích z

uzavřených smluv a na základě vašeho souhlasu v rozsahu specifikovaném obchodními

podmínkami.

Hmotné zboží

2.1. Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření

kupní smlouvy.

2.2. Jeho vlastníkem se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou

cenu. Pokud vám jako spotřebiteli či nepodnikající právnické osobě bude dodáno poškozené

zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží,

informujete o škodě i přepravce.

2.3. Pokud nejste podnikatelem, máte právo do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží,

případně ve lhůtě delší, pokud je jinde uvedena, reklamovat vady, které se na zboží vyskytly.

Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních

podmínkách.

Plné znění obchodních podmínek

Obecná ustanovení

1.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv

mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového

obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních

podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních

údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019.

1.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.2.1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy podnikatelka BcA. Martina Doležalová, se sídlem

Slovenského národního povstání 2008, 44001 Louny, IČO 05292085, zapsaný živnostenském

rejstříku, neplátce DPH.

1.2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterou může

být jeden z následujících subjektů:

1.2.2.1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v

rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.2. Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské

činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.3. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své

podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese

https://www.keporkakfurniture.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku.

1.2.4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese

info@keporkakfurniture.cz.

1.2.5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle +420775485805.

1.2.6. Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

1.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti

neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České

republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992

Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí

2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V

případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o

záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se

některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným,

neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních

ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě

přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou

příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská

úmluva) se nepoužije.

1.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

1.7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),

1.7.2. emailem na naší e-mailové adrese.

1.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České

republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a

pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.8.1. Česká obchodní inspekce,

1.8.2. živnostenské úřady,

1.8.3. Úřad pro ochranu osobní údajů.

Objednávání zboží a uzavírání smluv

2.1. Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že

odešlete objednávku skrz webové rozhraní.

2.2. Objednání zboží pouze prostřednictvím e-mailu není možné.

2.3. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám

potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy.

2.4. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené

smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup.

2.5. Sjednávání smlouvy prostřednictvím e-mailu. V případě, že je smlouva individuálně

sjednána prostřednictvím e-mailu (a nejedná se tedy o prosté přijetí nabídky umístěné

v Internetovém obchodě), tento článek a z něj plynoucí informační povinnost se nepoužije.

Obsah smlouvy bude určen e-mailovou komunikací, podpůrně též v ní uvedenými odkazy na

specifikace produktů v Internetovém obchodě a těmito obchodními podmínkami. Minimální

obsah komunikace pro sjednání smlouvy dle bodu 2.2 a bod 2.4 se však použijí i v tomto

případě.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit;

činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis

nebo obchodní podmínky.

3.2. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám

ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy

jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného

zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.

3.3. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které

je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky,

průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující

vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako

fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní

vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo

jinak zpřístupňovat třetím osobám.

3.4. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není

stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.5. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je

existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je

uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy

hlavní.

3.6. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné

uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

3.7. Zboží upravené na míru. V případě, že bude na základě Vaší objednávky nabízené

zboží upraveno pro Vaše potřeby na míru, nemá tato okolnost vliv na platné uzavření kupní

smlouvy. Upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nemáte jako spotřebitel právo

od smlouvy odstoupit bez udání důvodu podle bodu 7.4. Souhlasíte také s poskytnutím

nezbytné součinnosti pro to, abychom mohli sjednané úpravy provést.

Platební podmínky

4.1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete v

internetovém obchodě na webové adrese https://www.keporkakfurniture.cz/obchodni-podminky/. Úhrada objednávky probíhá předem na bankovní účet. Podklady k platbě najde zákazník v potvrzovacím automaticky zasílaném emailu.

4.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při

převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková

cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 14 dnů od uzavření smlouvy.

Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena

uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

4.3. Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny

prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem

finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního

produktu.

Dodací podmínky pro kupní smlouvy

5.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se vztahuje na dodávání hmotného zboží na

základě kupních smluv.

5.2. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete v internetovém

obchodě na webové adrese https://www.keporkakfurniture.cz/obchodni-podminky/. Balíky odesíláme prostřednictvím kurýra Geis, DPD nebo České pošty a to do 5 dnů od obdržení platby za objednávku. U velkých, objemných a křehkých objednávek si vyhrazujeme právo na osobní odvoz na adresu zákazníka. Vše dle vzájemné domluvy.

5.3. Omezení dodávání zboží. Dodávání zboží u nás nepodléhá žádným geografickým

omezením.

5.4. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete převzetím

zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

5.5. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má

být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení

celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a

zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno

přepravci.

5.6. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v

závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej

převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od

smlouvy odstoupit a právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly

uhrazeny před dodáním zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat

opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

5.7. Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste

spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím

zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně

informovat a to nejlépe:

5.7.1. emailem na naší e-mailové adrese,

5.7.2. telefonicky na našem telefonním čísle.

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození

informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před

jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno,

nejste povinni jej od přepravce převzít.

5.8. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným

pro jeho uchování a ochranu.

Právo na odstoupení od smlouvy

6.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od

počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly.

Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od

smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo

pokud tak stanoví právní předpisy.

6.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy

kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

6.2.1. vyčerpání zásob objednaného zboží,

6.2.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,

6.2.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

6.2.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

6.2.5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto

cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

6.2.6. dalších hodných zvláštního zřetele.

6.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte

právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

6.3.1. převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

6.3.2. převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik

druhů zboží nebo dodání několika částí,

6.3.3. převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná

opakovaná dodávka zboží,

6.3.4. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

6.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

6.4.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,

6.4.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit,

6.4.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.4.4. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.4.5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

6.5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a

chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání,

které nám doručíte, nejlépe pak vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy,

který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním e-mailem na naši e-mailovou

adresu.

6.6. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od

smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení

od smlouvy.

6.7. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám

zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději

do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

6.7.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,

6.7.2. osobně v kterékoli naší provozovně.

Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání,

včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste

povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

6.8. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od

smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od

smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu

srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného

zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou,

vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží

snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali,

případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další

náklady.

Reklamace vad běžného zboží

7.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek upravuje naši odpovědnost za vady zboží,

které jsme vám dodali na základě kupní smlouvy.

7.2. Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí

zboží.

7.3. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v

záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží

7.3.1. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme

my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě

prováděné reklamy očekávat,

7.3.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu

obvykle používá,

7.3.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost

nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.3.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.3.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4. Prodloužená záruka za jakost. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu

připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží nebo

jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby

za to, že do uplynutí uvedené doby

7.4.1. budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

7.4.2. si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.

Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou

záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena

způsoby uvedenými výše.

7.5. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

7.5.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

7.5.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

7.5.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží

mělo při převzetí,

7.5.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé

zkáze, z jeho povahy,

7.5.5. pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,

7.5.6. pokud jste vadu sami způsobili.

7.6. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se

o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás

uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční

době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti

za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

7.7. Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:

7.7.1. na bezplatné odstranění vady,

7.7.2. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit

bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze

součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,

7.7.3. není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od

smlouvy,

7.7.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.8. Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo

zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:

7.8.1. na bezplatné odstranění vady,

7.8.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

7.8.3. není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

7.9. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud

nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet

vad, máte dle své volby právo:

7.9.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s

vadou nebo u zboží použitého,

7.9.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

7.9.3. odstoupit od smlouvy.

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích

alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň

tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

7.10. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li

zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani

požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

7.10.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

7.10.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

7.10.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo

opomenutím, nebo

7.10.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo

pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě

vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytne náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží

prospěch.

7.11. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady,

můžete tak učinit nejlépe:

7.11.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,

7.11.2. osobně v kterékoli naší provozovně,

7.11.3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem

internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této

osoby.

7.12. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení

oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při

reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla

reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho

souhlasu měnit.

7.13. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste

nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu. O vyřízení

reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako

nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas,

máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba

prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace

trvalo.

7.14. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo

na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží

účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných

nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

7.15. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme

písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob

vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně

potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí

reklamace.

Ochrana a zpracování osobních údajů

8.1. Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Vaše osobní údaje

zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi

námi a vámi. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům

(zejména dopravcům a provozovatelům platebních systémů). V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů neváhejte kontaktovat BcA. Martinu Doležalovou na info@keporkakfurniture.cz.

8.2. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje

zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím

obchodních sdělení. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů neváhejte kontaktovat BcA. Martinu Doležalovou na info@keporkakfurniture.cz.

8.3. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Osobní údaje v rozsahu a způsobem,

který by vyžadovalo váš souhlas, nezpracováváme.

8.4. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

8.4.1. jméno a příjmení,

8.4.2. adresa,

8.4.3. e-mailová adresa,

8.4.4. telefonní číslo,

8.4.5. identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

8.5. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se

zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako

můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů neváhejte kontaktovat BcA. Martinu Doležalovou na info@keporkakfurniture.cz.

8.6. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

8.6.1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,

8.6.2. žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od vás

můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,

8.6.3. žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování

vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života

nebo v rozporu se zákonem.

8.7. Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání

souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením

vašeho zařízení příslušným způsobem.

......................................................................................

Oznámení o odstoupení od smlouvy:

Adresát:

Martina Doležalová,

se sídlem Slovenského národního povstání 2008, 44001 Louny,

IČO 05292085

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu

tohoto zboží:

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné

podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.

....................................................................................

OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Velmi si vážíme Vaší důvěry! Ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost. Nákupem souhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Veškeré údaje získané od uživatelů webových stránek používáme výhradně pro vnitřní potřebu internetového prodejního systému a neposkytujeme je nikdy bez souhlasu uživatelů třetím osobám, výjimku tvoří osoby dopravující zboží. Těm jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nezbytném pro doručení zboží. A s výjimkou oficiálních žádostí policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakékoli nejasnosti, žádostí o změnu. odstranění či dotazu ohledně Vašich osobních údajů. Vaše podněty vyřizuje Martina Doležalová na info@keporkakfurniture.cz

......................................................................................................